Sunday, November 2, 2014

On being vegeterian


First of all, this article is NOT about becoming a vegetarian but my experience. I've been vegetarian for an year now and I'm proud of myself - I didn't think I'd do it.
---
Като за начало, статията не е за да те накарам да станеш вегетарианец. Вегетарианка съм от година и съм горда със себе си - не мислех, че ще успея.

---
I'm actually not a veggie - I'm a pescetarian which means I eat fish but that's because of my parents - I don't want to be a burden. When I am already able to cook and buy my own food, I will stop eating it. And since I'm eating it rarely I think it's fine. But whatever.

---
Всъщност не съм и точно вегетарианка - водя се песцетарианка, което означава че яда риба, но това е защото не искам да съм в тежест на родителите ми. Когато съм способна да приготвям и купувам собствената си храна, ще спра. И все пак яда рядко, така че е добре. Както и да е.
---
There are several pretty common myths about being a vegeterian - you can google them, they are all busted.

---
Има няколко често срещани мита за това да си вегетарианец - можете да ги проверите в Google, всички са разбити.
---
We don't get enough protein. It's scientifically proved that meat contains more protein an average man should take. Also, plants have plentiful protein. So don't worry about us - we know what we eat.
---
Не получаваме достатъчно протеини. Научно доказано е, че месото съдържа повече протеини, отколкото човек трябва да приема. Също, растенията имат много протеини и всички необходими за човека се съдържат в тях. Така че не се тревожете за нас - знаем какво ядем.
---
We don't eat anything except plants. W-R-O-N-G. This is wrong on so many levels. There are lots of meals you can prepare without meat, for example spaghetti bolognese - my father just doesn't put mince in the sauce and it's still delicious. And let's not talk about foreign cuisines - so. many. different. things. What I want to say is meat is not an essential part of a meal at all.
AND THERE ARE SO MANY VEGAN/VEGETARIAN RECIPES WHICH ARE SUPER DELICIOUS, don't even dare to say we don't have what to eat. I'd kill for a fruit salad because I'm really sick and I need vitamins. And GRAPEFRUITS, oh my god, they are sooooo good for fall and winter, and oranges, and PUMPKINS. Gosh, I have three pumpkins in the kitchen!!!
---
Не ядем нищо друго, освен растения. Г-Р-Е-Ш-Н-О. Толкова безкрайно грешно. Има много ястия, които могат да се приготвят без месо, например спагети болонезе - баща ми просто не слага кайма в соса и са все още ужасно вкусни. И нека не говорим за различните кухни - толкова. много. храни. Искам да кажа, че месото не е съставна част от едно ястие.
И ИМА ТОЛКОВА МНОГО ВКУСНИ ВЕГАН/ВЕГЕТАРИАНСКИ РЕЦЕПТИ, дори не смейте да кажете, че нямаме какво да ядем. Бих убила за плодова салата защото съм настинала и се нуждая от витамини. И ГРЕЙПФРУТИ, боже, толкова са подходящи за есента и зимата, и портокалите, и ТИКВИТЕ. Имам три тикви в кухнята!!!
---
You need meat. Again, wrong on so many levels. We're designed to eat meat occasionally as a survival mechanism but we are not as carnivores - our digestive systems are more similar to herbivores i.e. plant-eating animals. Eating a lot of meat can also cause many diseases such as high blood preasure or heart attack. 
---
Нуждаем се от месо. Отново, толкова грешно. Създадени сме да ядем месо от време на време като механизъм за оцеляване, но не сме като месоядните животни - храносмилателните ни системи са подобни на растителноядните животни. Яденето на много месо може да причини много болести като високо кръвно налягане и инфаркт, например.
---
So on and so on. You get my point - don't trust myths, stereotypes, whatsoever. Do your own research, ask other vegetarians, what works out for you.
---
И така нататък, и така нататък. Схващате - не се доверявайте на митове, стереотипи, каквото и да е. Проучете, питайте други вегетарианци, каквото ви е най-удобно.
---
I became a vegetarian because I understood what factory farming really is. I suggest you to look for it on YouTube, I don't want to show it because it's really disgusting and even I can't force myself to watch it. It makes me want to cry and really angry, it's awful, it's unfair to animals.
I used to love meat, I used to eat a lot of meat and I can tell you there's a difference. I don't just feel better - I help the enviroment, too.
It's good for you to go veggie for a single day, a week or a month - it will defecate you from the toxins.
For me it's not a diet, it's a way of living. I'm not forcing you, nobody is forcing you, vegetarians are not judging you for eating meat - we are tollerant and we understand. Make your own choice.
---
Станах вегетарианка, защото разбрах истината зад отглеждането на животни за месо във фабрики. Съветвам ви да видите в YouTube един кратък документален филм по темата - не искам да го показвам, защото е отвратителен, гнусен и не мога да се накарам да го изгледам докрай. Прави ме агресивна, ужасно е, нечестно е спрямо животните. 
Обичах месо, ядях много месо и мога да ви кажа, че има разлика. Не само се чувствам по-добре, но и от друга страна помагам на природата.
Полезно е да не ядете месо за ден, за седмица, дори за месец - така ще се изчистите от токсините.
За мен не е диета, а начин на живот. Не ви карам, никой не ви кара да станете вегетарианци, вегетарианците не ви съдят за това, че ядете месо - толерантни сме и разбиране. Имате свобода да направите избора си.